روز جديد

آيا يارای آن خواهم داشت که راه خويش را از اين کوير پر هول وهراس گذر دهم ؟!ودر اين راه که برايم آکنده از شور وهيجان خواهدبود تنهاييم را با دوستان جديد تقسيم خواهم کرد در ابتدای اين راه درود می فرستم برهمه آنان که در اين سفر خواهم شناخت.....

/ 0 نظر / 2 بازدید