بی هنگام

 

 

 

آرزویی بود با من

          همسایگانم

آرزویی که دریا را دوست می داشتم

 پیکر پر آب زمینی ام را !

       هیبت آوازه خوان موج در موج اش را!

همسایگانم

دریغ ودریغ که دریای پر عتاب من

          شکار بوم مرگ را

                شبانه به سر هفت طوفان آفرید !

با لنج کوچک خود

     در میان مردگان طوفان بسی گشته ام

                      همسایگانم

من چهره ی مرده ی شما را آنجا دیده ام

            و چهره ی سوخته خود را هم آنجا دیده ام  

                                                  بالنج کوچک خود!

 

                 *******

«همسایگانم

               با من آیا در این تاریکی بیدارید؟

                    چراغ هاتان خاموش است !

                     در غریبان کدامین مرگ کجایید؟»

 ـ تنها دریا را دوست می داشتم

                آبی اشک هایم را !

           آه نمی دانم

               کدامین طوفان چونین گذشت ،

                          نمی دانم

                             همسایگانم

                                    نمی دانم ...

 

 

 

 

 

 

            قطعه ۲

گذر فصل ها را می شمارم

         که قرن ها عدالت

                 فصلی پراکنده بود!

از نقطه ی کوری

       تاریکی سرد سپیده را

          قدم به قدم

                 می شمارم !

وبا رازی در هزار راه نگاهی امیدوار

             همزمان خروس بی خواب سحر

                           می خوانم و می خوانم

                                        بهاران پیر را

                                         که خمیده خمیده می آیند !

عریان ایستاده ام من

             بی برگ تر از سپیدار

                و

                  لب خشکیده تر از کویر

ودر سینه ی تفته ی پر تحمل خود

                           آغاز زمستان را

                               با غار غار کلاغی تنها

                                             تکرار می کنم!

/ 5 نظر / 4 بازدید
مهشید

دنیا را بد ساخته اند کسی را که تو دوست داری او تو را دوست نداردوانکس که تو را دوست دارد تو دوستش نداری..وانکس را که تو دوست داری واو تو را دوست دارد به رسم وایین هرگز به هم نمی رسین و این رنج است...........

ساسان

((دنیای زیبای من)) به روز شد لطف میکنید تشریف بیارید

ساسان

سلام مزدک عزيز هردوتا نوشته ات زيبا بود جدی بگم خيلی زيبا بود طوری که نتونستم خطی از اونو جدا کنم لطفا آپ ميکنی خبرم کن

یه بچه مثبت

تنها چیزی که میتونم بگم خیلی خوشگله ..منتظرت هستم.. ´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶