بر تن پلاسيده ی روزگار

 لااقل برای چشم غره آمدن

و برای جشن مسیحیت هم که شده :

صدام در دام اعدام شد!

 بعضی هاهم ازبرای ژانویه دیکتاتور ماهی میل می کنند!

 

کجايند
        کجا فاتحان شبانه سربه يورش
                         رد سرخ شان 
                           نعره ی شمشير ها شان؟
فاتحان زمين شهروندی ام
                کجايند؟
آنان که بر روح خودهجامت بردند ،
  سر شکسته گان سنگ پاره ی قدرت خود
                                  کجايند؟
در چونين سکوتی
 که بی بویناکی مرگها ست!
خنجر و گرز هاشان را چه شد؟
پس پشت کدامين پرده غروبيدند،
            دررخسار کدامين افق
              خون خواران خاک خوردند؟
در خاک خاموش
         در خاک خندان سر گذشت ها
                          وينک کجايند؟
                                     کجا؟
چونين که تنها باد
  با کوير و
          غبار ها به جاست

نه رد نعل اسبی

   نه رد سپاهیان سر گردانی!

تنها باد

   تنها باد سخن چین به جاست...

/ 0 نظر / 6 بازدید