از دفتر خلسه ی یک عصر گرم

1)

یک  نکته یک روش 

   در سطحی ترین نقطه ی جهان بایست

درست در سطحی ترین مکانی که می پنداری

 واندیشه ات را 

         برای ژرفیدن رها بگذار.

(2)

بنا به فن دیالکتیک هگل

امروزه هر آنقدر که ذهن و خرد تکامل یافته است

   جهل و کانایی نیز شکل بارزو پنهان به خود گرفته است.

(3)

:«مارکس چونین گفته است

اما مجریان آن کسان دیگری بودند....»

_ امروزه چونین همه چیز را وجدانی می کنند:

           «بحث متولیان از اصل جداست!!»

(4)

 تصورات ما را بی آنکه بدانیم

جهت ورنگ و نما داده اند

 کارگران باور ساز

اینک حتی علیه نومینالیست ها

شبانه روز در تکاپویند

(5)

با جراحی پلاستک

امروزه اقسام و نژاد های مختلف  گرگ  را ،

 در جلد گوسپندی مظلوم می توان یافت 

 چیزی که زیست شناسی را وا داشته

تا در بحث فنوتیپ خود تجدید نظر کند

(6)

برآخرین صحنه ی این میز دموکراسی:

بسیاری از گاوان و گوسپندان معتقدند

  کنه ها نیز  شخصیت دارند.

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
سارا

سلام واقعا وبلاگ زيبايی داری

يکا

سلام دوست عزيزم من آپ کردم اگه بيايی خوشحالم ميکنی به اميد ديدارت به ياری « او » واقعا نمی دانم چی بگم ولی اينطور است که باورهايمان را ساخته اند و بايد فروريزيم و از نوبسازيم