تا عاشقانه با تو ماندن

 

 

 

با هزار آواز

با هزار آغاز

در رگانم حضور حیات توست

                        چشمه ای

                         سبزه ای

نگاهت بزم پربهاری!

 در سیاه چشمان تو

   حیاتی که

            بالیدم 

                 بی هیچ مجال شکی...

در هرم تیر طردت

       عشقی

          که بدان خشکیدم

                 بی هیچ هیچ شکایتی.

در رگانم هنوز حضورحیات توست

        هرچند

لبانت گرفتار هزار آواز دیگریست

در رگانم هنوز هنوز حضور حیات توست

هر چند

  در بهار چشمانت

هزار هزار آغاز دیگریست.

/ 2 نظر / 5 بازدید