برتن پلاسيده ی روزگار

  کجايند
        کجا فاتحان شبانه به يورش
                         رد سرخ شان 
                           نعره ی شمشير ها شان؟
فاتحان زمين شهروندی ام
                کجايند؟
آنان که بر روح خودهجامت بردند ،
  سر شکسته گان سنگ پاره ی قدرت خود
                                  کجايند؟
در چونين سکوتی
 ساعت ها آرام چراست؟
خنجر و گرز هاشان را چه شد؟
پشت کدامين پرده غروبيدند،
            دررخسار کدامين افق
              خون خواران خاک خوردند؟
در خاک خاموش
         در خاک چرخان
        وينک کجايند؟
              کجا؟
چونين که تنها باد
  با کوير و
          غبار ها به جاست! 

/ 0 نظر / 4 بازدید