انسان بودن...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

  انسان بودن

              در مقام اش برآمدن ،

                              آغاز شوقی بر می نمود

                                              و به غایت مصیبتی ،

                            تلنگری بر کسوت های هیچ

                            یا بر مزار پوچ های در هم تنیده

                                                             ترانه سرودن .

                                                           سنگ تراشیدن ! 

                                     *** *** ***

  حیران شوق انسانی ام

                           در آئینه

                                در آئینه زار حضور و حماقت تکرار

                                    عشقی پراکنده را

                                      در کالبد بتن ریخته ی این وآن

                                                           به تماشا نشست

                                      و از ناقوس نواخته

                                                ناشنوایان را

                                         کدیوری کذاب جز در نظر نیامد .

                                     که انسان ملطفه ای بود

                                                          در تند باد .

                                  *** *** ***

  شیونی منعکس در سخره زار !

                 و گر نه حاشا

                          بدین تنگه های سیمانی

                                               سیمانی

                             بدین در حبسیان تنفر

                                          اندیشه مغفرت را راه نیست !

  غشای روشن ، تزویری ست

                           این سپیدی ،

  که هزارفن آراستن در بازار خرده فروشان این شهر

                              در پشت بلورین قفسه ها یش

                              اندیشه های معصوم آدمی را

                                             حریصانه چشم به راهند .

 

  مینگریم و می گذریم

                  که چنیناک

                   حتی به آیینه ها نیز طرح نیشخندی ست .

         و پرده ها می افکنیم

           که اعتماد در این حراجکده به فروش در نخواهد آمد .

  و بردوش می کشیم

                    سنگینی خود را ،

                       بد گمان از پیرامون از سهیم شدن !

    که تکیه بر خاک نیز

                       دهان به مغاک تنگ گورستانها می گشاید .

   خط روشن نوری

                   اگر چنان یکرنگ باشیم و

                                         انسانی ،

                              در فضای تاریک تاریخ توانیم بودن .

  اما بدین بازار

                بدین بازار اسف آلود

                          انسان مگر پرنده ای سرما خورده

                                               در قفس بیش نیست ؟

 

  و دریغا ، دریغ

          که مرگ نادره پرنده ای

                               چونین بیمار

                           کس را به چشم چندان

                                  چندان که باید

                                                بر نمی آید .

 کجایند

       آن فاتحانی که شبانه یورش می آوردند

                               ورد سرخی از خود باقی گذاردند

 فاتحان سرزمین شهروندی ام

                              کجایند

                      آنان که بر روح خود هجامت بردند

                             سرگشته گان سنگپاره ی قدرت خود

 

 آرامش از چه چونین

                  در جولان است .

   شمشیران گستاخشان را چه شد ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید

نتوانستم چیزی بیان کنم