در بيداد تنهايی

زير مهتاب آرام پاييز
 در تنها روشنک شب
شبگرد کوچه ،کوچه های
     تنها و تنگ
    با خود سر به گريبانم .
در اين همه بيداد سرد تنهايی ،
در اين تيره شب يادها
       نازنين
خفته در کدامين خوابگاه خورشيدی !
        چشمانت را بگشا
 اشارت طلوع ات را
دل به تسليم بنشانم !

/ 0 نظر / 3 بازدید