به تحيت

بانگ بر آوردم همگان را !

در تباشير صبح

به تهنيت روز تازگی شان ؛

            ******

در كمند كين شبانه ،

از غريب به پاسخ

رد باريك خون

باقی بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید