احساس کدر

بی همچرایی ،بی همچرایی!

در پیچاپیچ بی صدای تنهایی ،تنهایی!

در دردمشترک اتفاق!

                           اتفاق!

فرود آی!

     فرود آی تا مرتفع شوی!

تا بدانی که چرایی،

تا که در آزمون بی چونی

                   باز نمانی!

آه ،آه

       احساس کدر بی همچرایی،بی همصدایی...