وقتی بلاهت شمشیر بالا می برد

آه چقدر  تخفیف یافته میابم خود را!

ــــ ************‌ ــــ

عنکبوتیانی هستند

  کسانیکه حتی

             بی آنکه نام قربانی خود را بدانند

                                          قضاوتی صادر می کنند !

ــــ ************* ــــ

براده هایی چندین سرخوش در سرشت خود گرفتارند

                                 و آهن از سنگینی خود احساس عبثی می کند

ـــ ************* ـــ

من مقتول جهلی مرکب ام !

جهل از نا رسیدن ،

        جهل از رسیدن

                به خطا رسیدن !

ـــ************ـــ

من مست همین تلخی های از گذشته هایم

                                                   آمده

                 وتا راهی دراز که در پیش دارم

                                همچنانم به مسکری چونین تلخ نیاز است !

 

ـــ ************** ـــ