در انجمن بلاهت

   حقیقتی رقم خورد !

  تو با کلام ات

           امضایش کن!