(۱)

 تنها 

  گونه هایی که از قدرت به اندازه ی کافی بهره برده اند

                                                     آرامش جویند

 مرده خواران حتی برای خوردن نیز

                            نیازی به آرامش ندارند !

   

 

   (۲)

کودکانی چندین ساله وجود دارند

   آنگونه که برای کوچک ترین عمل خود 

             نیازمند تشویق اند

      اینان نه تنها برای نیک بودن که

                  برای غذا خوردن نیز مشوق نیاز دارند !

   

 

     (۳)

هستند کسانیکه از شدت سکون

           قلب شان مو در آورده است

     

 

  (۴)

انتظار کشیدن

      باز بسی بهتر از

            تحمل کردن است

         

 

 (۵)

در آخرین ساعت شامگاه تابستانی

       چندان غرق لذت اندیشه بوده ام

        که هرگز ندانسته ام

        اینک نیمه دوم دی ماه است !