Image and video hosting by TinyPics-serif" color="#ff9999" size="3">

کسی آیا مرا ندیده است ؟

در گذرگاه این روز

              که چرک اش بر تنم

                                   زمان است ،

در گذرگاه دیروز

      که خاطره ی تلخ اش

                      مرگ آفتاب است

ــ اینجا

      اشک بی زمان اینهمه فغان مرا

                      کسی آیا ندیده است ؟ــ

       گرچه

          هیچ آفتابی از سیاهی نمی شکند !

در شهر آئینه ها

                  انسان را

                پشت شیشه

                         با سنگ می شکنند!

ــ شکسته

            شکسته

کسی آیا

       شکسته ی مرا ندیده است؟ــ

در این شهر ظلمت

     که در تاریکی

         سخن ها تنها بر محور نفرتی

                                به دندان است و

                              نه به نجوای زیر لب

                                       نغمه ی آشنای دوستی!

امنیتی مهاجر

             بر دو دوش خاموشی

                           پریشان نشسته است

ــ

آیا ،آیا ،آیا

      یکی کسی

              سکوت مرا ندیده است ؟ــ

پرنده ای بر گلوی این شهر

                              نمی خواند

                   که چشمان امید مردمان اش

                                         در آفتاب دیروز

                                                         سوخته است

ــ آیا،آیا،آیا

         کسی در این سرگردانی

               آوای امید مرا نشنیده است ؟ــ

بی مرز تر از آفتاب

                  در تارک شب

بی مرزتر از مهتاب

                دروحشت روز

آه غریب و بی آشیان تر

             من در عقد این شهر !

در باور رسالت خویش

              راهی که از فرداها باز پس گرفتم

           راهی هموار

           بر انسانی که امروز هرگز نمی آید !

ایستاده ام اینک من

         در مرز های رسالت خویش !

آیا، آیا

  اینجا کسی

         روح عریان مرا ندیده است ؟

روحی که

عشق و اشک را

    اشک و انسان و یقین را

                          در پیکر آدمی می بافد !

                  چشمه ای که می جوشد !

آیا کسی مرا ندیده است ؟

         Image and video hosting by TinyPic      

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic