همه به فرياد گفتند :
                                                                          «عشق پيروزی ست!!!»
                                                             تا سحر سوختيم
                                                             نه سايه ی پروانه ای به ديواری نشست
                                                                                نه از ظلمت شب
                                                          اندکی چیزی بکاست
!!
                               Image and video hosting by TinyPic!!