Image and video hosting by TinyPicدر این ظلمت ،

بدین راهی که شب خاموش

       خسته تر از ستاره خفته است !

بدین راهی که از تاریکی

       به بیراهه با خود می رود،

بدین راهی که مرگ را سنگین تر از شب

     بر زندگی قلا ده ی خوابی ابدی

                                 انگاشته اند!

وبدین راهی که

    خاموشی را با خفت در زنجیر

              به یکی  پیکر مردان

                           مکان مقصدی تا به خاک

                                          بر کشیده اند!

بدین جا که حیران می پرسند

         چراغ و بیداری چیست؟

پای در رد گزمه ای

           شبانه

  به هزار تمنا آرزو کردم

                مرگ را

   بدان جا که آدمی آزاد نیست!