از شهر غریب سرگردانی 
       

با  آئینه وچراغ گذشتم !
            

           کس از پی نیامد .