چون شهوت از کوچه بگذشت

     همه تقوای لرزانت را دیدم

         که فردوس را

 بد نام تر از همیشه

               در پی اش

                       گماشت.