چراغ

 

   سرخ چشم

      در وحشت این شب

        گریخته خواب،

          اسیر بیدار چیست؟

 

ماه خفته در خسوف

              چشم زیبای شب

بر کدامین افسون

   پلک بسته

           در خواب کیست؟       

شکسته ،

      شکسته چند گزمه

در بی ستاره سکوت شب

            بر سقف سیاه آسمان

جز ضجه غم آلوده ی باد

       کوچه را صدا ی نیست .

             *****

     کوچه خاموش

      شب در سکوت

     وحشت چراغ را

 از ظلمت این شب تار

          تو

            توخورشید را

                 پگاه

           وهر پگاه بیار.