به گاه دلتنگی
  در این همه تراکم
             فشردگی،
تنهادر خلوت مردگان
       طرح رهایی زتنهایی را
                   آزمودم!