نمی خواهم ،نمی خواهم

           دیوار سرد زندان تو باشم!

مرا باور کردی

        قفس حبسی تو را ساختم

پرنده ای بودی

   با مهربانی به دام ات انداختم!

کنون که سخت ویرانم

   نه نه ،نمی خواهم نمی خواهم

           دیوار سرد زندان تو باشم

 کنون که بوم فرو ریخته دیوارم

             رهایی ات را

               نه نه، 

       نمی توانم نمی توانم 

      زندان تاریک تو باشم.