دوآواز،

  دو پرنده،

    به پروازی

      یکی اسیر قفسی شد

          دیگری  طعمه ی تنهایی

                      گوشت شکاری !