من آن تنهایی ام

                         همیشه ی تو

                                شبانه دربسترات

                                         پگاه درخنده ات

                                            وبه شام دراشهایت!

     من آن تنهایی ام 

                        مشتاق تو

                             توشکل اندیشه ی منی

                                              من شکل باورتو!

     من آن تنهایی ام

                        ستاره ای درقابچه شب ات

                                              توآن دلشکسته ای

                                                     دلکشی در رویای من!

     من آن تنهایی ام

                        مسافردریاد بردن

                        توآن همسفر

                                      قصه ی سکوت های من!

     من آن تنهایی ام

                        توآن تنها،

                        من وتو درگام تو

                                          همسفر

                                                  با یکدیگرتنهاییم