مردگان خطــــــــــــــــــــــیب

                                                شبانه های ممتد

                                                             نوحه ای غمگین می سرایند!

           سپیده

                 تنها

                     با فریاد گریه های نوزادی،

                                                      نوپایی،

                                            سینه می گشاید!