فرياد من ازسنگ است ،

        ای آبشار نگاهها

                 گر توان سفتن تان باقی ست،

                                        فرود آييد

                                           به فريادم!