در تبی تاريك

در تبی پر درد

لخته سلخ يادها ،

مرده بود بی صدا!

       ***

خیس چشمان تو،

نخستين بار،

من با اولين پژواك نگاهت

بيدار شدم.