تا پای قلم

در سکوت

به گل نشسته

نای دل

و

جای ما

همیشه شهادت باد است و

افسانه ای

که بر دیوار همسایه نوشته است...