(۶)

هر خنده ی آدمی تجربه ی شرارتی ست،

لذا خوبان با كمترين تعداد خنده می ميرند.

                 (۷)

در ضمير زندگی

ژرف ترين معنا،گزاردن احترام به هر نوع باوری ست.

                (۸)

قضاوت برای عدالت،

ما هميشه با خرده آگاهی خود

می خواهيم عدالتی مطلق بر پا كنيم.

                (۹)

آدمی به ميزانی كه دوست بدارد،

دشخواری تجربه می كند.

                (۱۰)

دشمن بيشترو پيشتر از دوست

حركات آدمی را می سنجد.