برکه ای خاموش!

باور نمی کنم

صدایم گرفته

چیزی در گلو نمی خواند و

نه بادی می آید و

 نه برگی

از مانداب ما می گذرد...