گر خواهان انزوای اندیشه ای

به عمق شب حمله کن.

 

 

 

 

بر دیباچه زندگی خرمگس

تنها نشان مستراحی نگاشته شده!

اما رسم ادب آن است

 که چون بدان رسیدی

 تفی بندازی و بگذری!

 

 

 

سرم درد می کند

معده ام پر است و

کسی ازدلم خبر ندارد.