بختیاری ست شاید آن بهار 

***********************

*

*

*

***********************

بی غم هیچ بودم

شب بلند بود

  ستاره تنها قبض مشعلی

               روی در خاموشی .

دمی نبود

     بی همدمی ات

              دمی نبود.

در بی جاری جانم

        شورچشمانت

بامن از بختیاری هفت شهر حیات

                       روشن

          ستاره ای کرد .

در نشاط  پرنشاط،

یاد بادا

زیر پنهان لبان

با من گفتن ات :

پسر شادی

    پسرشادی ها

     میلاد مزدکین ات مبارک

                       مبارک ات بادا...