برای دوستی عزیز که نخواست آپ امروزم بنام باشد

در هنوزی که کمتر می توان چونینی یافت .

به درد آلود تنهایی

در فریب خویش مانده

                    بر هیچ راه رهایی.

پنداری فرجام هزاره ای به سر گردانی

      خاموشی ست در افق های حیوانی !

گو جستجوی ناسیر انسانی

همسفر

   در یاد من

تنها دریاد توست باقی...