(۱)

اعتماد است که مسئولیت می زاید

     درپرواز با کسانیکه اعتمادی اندک به ما دارند

                                        آزادانه اوج می گیریم

                (۲)

گاها جهل سبب می شود

        حتی بت بزرگ را هم بشکنیم

               (۳)

فرصت مهیا را دائمی می پنداریم

    دریغ آنکه

   هر فرصتی تنها یک فرصت است .

              (۴)

زبانم ساکت هست

     ذهنم را چه کنم ؟

         (۵)

کسیکه دشمنان بزرگی دارد

     به حتم دوستانی چونین نیز دارد .

             (۶)

هستند کسانی بسیار که حتی با خود

نیز سر چاپلوسی دارند!!!

         (۷)

در هر کار خوبی

چیزهایی بد والبته چیزهایی بد محال است که یافت نشود.