لحظه های سکوت

  لحظه های سکوت

و سکوت مجرد آزادی ست

                          تنهایی

                                 رهایی...

تا باد بر مرداب

        داستان هبوط را

                   در پرچین سخن

                   حلقه ای زند

نارون

   یاد سوزان جنگل را

   در شعبه ی بهار

                       بهار

                  سبزتر آغازی کرد

 

برای لحظه های دوباره

     در سکوت

    هبوطی سبز

من وتو 

در آزادی

   رهایی

       شیدایی...