در جنون عشق هفتم

           باید بودن

             تا در یافتن که

             رنگین ترین کمان ها

                   کذب پاکی ست

                     در اشک آلود باران

                                 هذیان .

عاشقا

در جنون عشق هفتم

              باید بودن

             تا دریافتن

                  که خدا عشق نیست

 

            تا دریافتن  

                  که خدا عشق نیست .