این پست بنا به دلایل مشخص اش

البته که بهتر بود حذف شود .