(۱)

این شکست نیست که نا خوشایند است

              بلکه قبول آن

                    ادمی را از دوباره برخاستن باز می دارد

 

 

(۲)

آدمی مظلوم موقعیت خوب است

 

 

(۳)

در فهمیدن آنچه به نفع ما نیست

                 چرا خنگ می شویم ؟

 

 

(۴)

برای من دردسترس تر از خودم

                      کسی نیست تا فریب اش دهم .

 

 

(۵)

پرهیز و بی اعتنا شدن

              همیشه دلیل ارزشمندی به حساب آمده است .