اجبار چشمانت

   بساط نماز دیگریست

       در ابلقانه ی شب های مهتاب ،

بی فریب نگاهت

                عشق را

              عشاء دیگریست

چارصد شب

           به یک محراب

              زی قبله ای

            زسینه می آید فریاد،

    وسجده

       خیس آب اشک

           تا سراغ عشاءدیگری...