خاموش باهم

خاموش بی هم !

                 یاران

   شمع ایم وشب !

    با زبانه های زدلتنگی ،

    وکورسویمان

              تا دوری نمی رود !