برای از نو برخاستن !

      دشمن انگیزه ای دو چندان تر از دوست می دهد

  از همه دوستان ممنونم که لطف دارن

 بخاطر امتحانات پایان ترم من هم مثل خیلی از دوستان نمی تونم آپ کنم

                                                         بعد از امتحانا هستم و...