آسمان را بگو

نيرنگی ست

  ابری که خيال باريدن اش  نيست!